Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Home »  Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (dotace č. 02803/2022/RRC)

Kód programu: RRC/11/2022
Dotace pro rok: 2022
Název programu: Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2022
Název projektu: Stáž studentů VŠB-TU Ostrava, FEI ve firmě Serious Investment s.r.o. 2022

Cílem projektu je začlenění vysokoškolských studentů informatiky do praxe v oblasti ICT, zvýšení praktických znalostí a dovedností v oblasti vývoje informačních systémů komerčních projektů a souvisejících procesů s propojením získaných teoretických znalostí s reálnými požadavky a zpětnou vazbou komerčního sektoru. Žadatel firma Serious Investment s.r.o. si velmi váží aktivity MSK v oblasti rozvoje kompetencí studentů a ráda by se na ni v rámci tohoto dotačního titulu podílela.

Projekt reaguje na problematiku nedostatečné praxe studentů po ukončení jejich studia, kdy usilují o získání prvního pracovního místa a mají nedostatek referencí. Společnost Serious Investment s.r.o. již několikrát spolupracovala se studenty a na svoji dobrou zkušenost chce navázat v tomto projektu. V minulosti se firmě osvědčil postup, kdy studentům firma poskytla své know-how a znalostí v oblasti ICT a elektronické komerce, studenti byli lépe připraveni a více konkurence schopni na trhu práce. Cílovou skupinou jsou studenti Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Fakulty elektrotechniky a informatiky programu Informatika.

Projekt si klade za cíl propojit studenty prezenční formy studia s praxí, naučit se práci v týmu, obvyklé pracovní postupy a propojit znalosti získané v rámci studia s reálnými potřebami zadavatelů. Za plnění těchto cílů odpovídá zkušený vysokoškolsky vzdělaný mentor Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D. (jednatel), který má za sebou dlouholetou praxi a zkušenosti v oblasti tvorby a integrace systému elektronické komerce, stejně tak jako zkušenosti v oblasti vzdělávání.

Projekt je určen pro dva studenty v délce 13 měsíců, tak aby délka praxe odpovídala reálnému zapojení studentů do vývojového týmu, a daly se jim svěřit komplexnější úkoly k samostatnému i týmovému řešení. Z hlediska financování, jsou navrhovány maximální hodinové sazby pro studenty, tak aby pozice byla zajímavá i časově zvládnutelná (podrobněji v příloze – Popis práce studenta).

Studentům budou zadávány úkoly, součástí budou pravidelné týdenní konzultace, které studentům umožní rozvíjet kreativní potenciál, přinášet vlastní návrhy a konfrontovat je s reálnými požadavky zadavatelů. Aby byly cíle ověřeny, budou studenti pravidelně prezentovat výstupy práce mentorovi, ten je budou kriticky hodnotit. V závěru praxe studenti dostanou hodnocení s doporučeními dalšího rozvoje.

Projekt řeší problém nedostatečných pracovních zkušeností studentů, který je v Moravskoslezském kraji a zejména Ostravě u nových absolventů vysokých škol častokrát důvodem, proč si nemohou najít lépe hodnocenou a výše odborně náročnou práci, nebo musí hledat práci mimo obor, který studovali.

Firma již v roce 2019 úspěšně žádala a dokončila tento dotační titul. V roce 2021 se naskytla nová příležitost vývoje systému z oblasti analýzy a automatizovaného obchodování na kapitálových trzích. Firma zde identifikovala vhodné pozice pro dva stážisty, kteří by se do projektu mohli v roce 2022/2023 zapojit.

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-na-podporu-stazi-zaku-a-studentu-ve-firmach-2022-10703/


DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (dotace č. 07684/2019/RRC)

Kód programu: RRC/11/2019
Dotace pro rok: 2019
Název programu: Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2019
Název projektu: Stáž studentů VŠB-TU Ostrava, FEI ve firmě Serious Investment s.r.o.

Začlenění vysokoškolských studentů do praxe v oblasti ICT a vývoje informačních systémů pro e-commerce.

Projekt reaguje na problematiku nedostatečné praxe studentů po ukončení jejich studia, nebo když usilují o získání prvního pracovního místa. Společnost Serious Investment s.r.o. již několikrát spolupracovala se studenty a na svoji dobrou zkušenost chce navázat v tomto projektu. V minulosti se firmě osvědčilo, že když studentům poskytli něco ze svého know-how a znalostí v oblasti IT a ecommerce, studenti byli lépe připraveni na trhu práce, naučili se spolupracovat na různých úkolech a mohli lépe uplatnit poznatky, které získali v rámci studia na vysoké školy. Cílovou skupinou jsou studenti vysoké školy VŠB-TU Ostrava, konkrétně Fakulty elektrotechniky a informatiky studijního programu Informační a komunikační technologie a oboru Informatika a výpočetní technika a to zejména studenti posledního (třetího) ročníku bakalářského studia (případně prvního ročníku navazujícího magisterského studia).

Projekt si klade za cíl propojit studenty prezenční formy bakalářského a magisterského studia s praxí, naučit se obvyklé pracovní postupy a propojit znalosti získané v rámci studia s reálnými potřebami při vývoji informačních systémů. Za plnění těchto cílů odpovídají zkušený vysokoškolsky vzdělaný mentor Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D. (jednatel společnosti Serious Investment s.r.o.), který má za sebou dlouholetou praxi a zkušenosti v oblasti tvorby a integrace informačních systému z oblasti e-commerce, stejně tak jako zkušenosti v oblasti vzdělávání pedagogická činnost, certifikovaný lektor Oracle Academy). Studentům budou zadávány úkoly, v kterých zúročí poznatky ze školy a budou je muset propojit s tím, jak se mění a inovuje vývoj, nasazení a údržbu rozsáhlých informačních systémů a portálových řešení v rámci české e-commerce.

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-stazi-zaku-a-studentu-ve-firmach-2019-127702/